Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

MasterHealth Management (LV, 2 years, 120 ECTS)

Application fee €200 one-time
More information

riseba.lv/..ra-programmas/veselibas-vadiba 

Overview

LATVISKI

Programma „Veselības vadība” tiek realizēta sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas fakultāti. Programma sniedz iespēju apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā. Programmas mērķis ir attīstīt ekonomikas un vadības zināšanas, kas nepieciešamas efektīvai organizācijas un uzņēmuma vadībai veselības aprūpes sektorā, kā arī sagatavot augsti kvalificētus speciālistus veselības sistēmas vadības jomā. Programma paredzēta gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu.

IN ENGLISH

The Health Management programme is implemented in collaboration with Rīga Stradiņš University’s Faculty of Medicine. The programme provides theoretical knowledge of health management in relation to practical application thereof, based on European and international approaches to health system management. The objective of the programme is to develop economic and managerial knowledge necessary for efficient management of organisations and companies in the healthcare sector, as well as to prepare highly qualified health system management specialists. The programme is intended for those already working or planning to work in the healthcare sector.

НА РУССКОМ

Программа „Управление здоровьем” реализуется в сотрудничестве с Медицинским факультетом Рижского университета им. Страдыня. Программа дает возможность усвоить теоретические знания по управлению здоровьем в связи с их практическим применением на основе европейского и международного подходов к системам управления здоровьем. Цель программы – развивать знания по экономике и управлению, необходимые для эффективного управления организацией и предприятием в секторе заботы о здоровье, а также готовить высококвалифицированных специалистов в области систем управления здоровьем. Программа предназначена как для работающих в отрасли здравоохранения, так и для тех, кто только планирует связать свою работу с областью заботы о здоровье.

Programme structure

LATVISKI

Programmas saturu veido kursi veselības sistēmu un organizāciju vadības apguvei: sabiedrības veselība un epidemioloģija, veselības aprūpes sistēmu uzbūve, veselības vadības juridiskie aspekti, biznesa stratēģija un vadība, stratēģiskā cilvēkresursu vadība, veselības komunikācija un mārketings, līderība un pārmaiņu vadība u.c.

IN ENGLISH

The programme consists of courses aimed at healthcare system and organisation management, such as: Public Health and Epidemiology; Health System Design; Legal Aspects of Health Management; Business Strategy and Management; Strategic Management of Human Resources; Health Communication and Marketing; Leadership and Change Management; etc.

НА РУССКОМ

Содержание программы составляют курсы по освоению систем управления здоровьем и управления организациями: здоровье общества и эпидемиология, построение систем заботы о здоровье, юридические аспекты управления здоровьем, стратегия и управление бизнесом, стратегическое управление человеческими ресурсами, коммуникация и маркетинг в области здоровья, лидерство и управление изменениями и др.

Career opportunities

LATVISKI

Programmas absolventi var strādāt vadītāja profesijā veselības aprūpes organizācijās gan valsts, gan privātajā sektorā, kā arī valsts struktūrās, kas nodarbojas ar veselības politikas un sistēmas izveidi un uzlabošanu.

IN ENGLISH

Programme graduates can work as managers in healthcare organisations, both in the public and private sector, as well as in public administration bodies involved in developing and maintaining health policies and systems.

НА РУССКОМ

Выпускники программы могут работать по профессии руководителя заботы о здоровье в организациях как государственного, так и частного сектора, а также в госструктурах, которые занимаются созданием и совершенствованием политики и систем здоровья.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application deadline
Aug 15, 2020 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studies commence
Sep 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application deadline
Aug 15, 2020 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studies commence
Sep 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States