Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

MasterMaster in Business Management, (LV, 2 years, 90 ECTS)

Application fee €200 one-time
More information

riseba.lv/..grammas/uznemejdarbibas-vadiba 

riseba.lv/lv/talmaciba 

Overview

LATVISKI

Programmas „Uzņēmējdarbības vadība” mērķis ir sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo kvalificētus speciālistus darbam Latvijā un ārvalstīs.

Studiju programma tiek īstenota tālmācībā, kas dod iespējas studēt neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās vai dzīves vietas. Tālmācības studijas ir ērti apvienot ar darbu, privāto dzīvi, ko nodrošina mūsdienīga pieeja tehnoloģijām.

IN ENGLISH

The objective of the Business Management programme is to give students in-depth knowledge, skills and abilities in business, economy and management, ensure practical application of theoretical knowledge, and prepare qualified specialists for work both in Latvia and abroad.

The study programme is available through distance learning, providing the opportunity to study regardless of age, occupation or place of residence. Distance learning is easy to combine with work and private life, given a modern approach to technology.


НА РУССКОМ

Цель программы „Управление предпринимательством” – дать учащимся углубленные знания, умения и навыки по вопросам предпринимательства, народного хозяйства и управления, обеспечить практическое применение теоретических выводов, подготовить квалифицированных специалистов для работы в Латвии и за рубежом.

Учебная программа реализуется в виде дистанционного обучения, которое позволяет учиться независимо от возраста, рода занятий и места жительства. Дистанционное обучение легко объединить с работой и частной жизнью, это обеспечивает доступ к современным технологиям.

Programme structure

LATVISKI

Programmas saturu veido studiju kursi uzņēmējdarbības vadībā kā: stratēģiskā vadībzinība, ekonomika, personāla vadīšana, finanšu pārvaldība, projekta vadīšana, mārketinga vadīšana u.c. Studentiem, kuriem iepriekšējā izglītība nav profilējošā, studiju programmā ir iekļauti kursi vadībzinību, grāmatvedības, ekonomikas pamatu apguvei.

IN ENGLISH

The programme consists of courses aimed at business management, such as: Strategic Management; Economics; HR Management; Financial Management; Project Management; Marketing Management; etc. Students who have not previously obtained specialised education will attend courses on the basics of management, accounting and economics.

НА РУССКОМ

Содержание программы составляют учебные курсы по управлению предпринимательством: стратегическое управление, экономика, управление персоналом, управление финансами, управление проектами, управление маркетингом и др. Для магистрантов с непрофилирующим предыдущим образованием в учебную программу включены основы науки управления, бухгалтерии, экономики.

Career opportunities

LATVISKI

Iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, ir iespēja gan veidot savus uzņēmumus, gan strādāt jebkuras nozares uzņēmumā. Ieņemamā amata kategorija un karjeras izaugsme ir atkarīga no absolventa esošās pieredzes un personīgajām īpašībām. Pašlaik darba tirgū Latvijā pieprasītākās profesiju grupas ir kolektīvie vadītāji un dažādi speciālisti, kuriem nepieciešamas līderības un vadīšanas prasmes, politiskās un organizatoriskās prasmes.

IN ENGLISH

With a master’s degree in Business Management, you can work in any sector or create your own company. Occupation and career growth depend on the graduate’s previous experience and personal characteristics. Currently, the most in-demand occupational groups in the Latvian labour market are collective managers and various specialists with leadership, managerial, political and organisational skills.

НА РУССКОМ

При получении степени магистра управления предпринимательством есть возможность как создавать свои предприятия, так и работать на предприятии любой отрасли. Категория занимаемой должности и карьерный рост зависят от имеющегося у выпускника опыта и личных особенностей. В настоящее время на рынке труда в Латвии наиболее востребованы группы профессий – коллективные руководители и различные специалисты, которым необходимы навыки лидерства и руководства, политические и организаторские навыки и умения.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States