Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

BachelorBusiness studies, EN ( specialisations: Business Management, Logistics, Marketing, Business Management in Digital Environment)

Tuition fee €2,900 per year
Application fee €200 one-time
More information

riseba.lv/..grammas/uznemejdarbibas-vadiba 

riseba.lv/..duate-studies/business-studies 

Overview

LATVISKI

Programma ir veidota, lai izglītotu un sagatavotu augsti kvalificētus uzņēmējdarbības vadības speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un privātajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Studiju programmas akadēmiskais personāls sagatavo studējošos darbam globālajā pasaulē, daloties ar savu pieredzi starptautiskajā mērogā. Šīs programmas studenti iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes sava uzņēmuma dibināšanai un attīstīšanai.

НА РУССКОМ

Программа сформирована для образования и подготовки высококвалифицированных специалистов по управлению предпринимательством для конкурентоспособной работы на государственных и частных предприятиях в Латвии и за рубежом. Академический персонал учебной программы готовит учащихся к работе в глобальном мире, делится своим опытом в международном масштабе. Студенты этой программы получают необходимые знания и умения для основания и развития своего предприятия.

IN ENGLISH

The programme’s intention is to educate and prepare highly qualified business management specialists for competitive work in public and private companies both in Latvia and abroad. The academic staff of the study programme prepares students for work in the global environment, sharing their own international experiences. The students of this programme will gain the knowledge and skills necessary for building and growing their own company.

Programme structure

LATVISKI
BIZNESA VADĪBA

Vai Тu vēlies kļūt par augstākā līmeņa vadītāju, vai attīstīt savu biznesu? Esi gatavs uzņemties risku un pierādīt, ka Тavs uzņēmēja gars un uzdrīkstēšanās var gūt teicamus panākumus? Nāc studēt BIZNESA VADĪBU un īsteno savas biznesa idejas! Tu attīstīsi savu stratēģisko domāšanu, iemācīsies organizēt un vadīt uzņēmuma darbību gan vietējā, gan starptautiskajā mērogā.

MĀRKETINGA VADĪBA

Vai Тev patīk komunicēt ar cilvēkiem? Vai Тev patīk meklēt jaunus, neparastus risinājumus ikdienas situācijām? Nāc studēt MĀRKETINGA VADĪBU un kļūsti par uzņēmuma virzošo spēku, kas profesionāli, ar nestandarta risinājumiem virza produktus/ pakalpojumus tirgū, attīsta uzņēmuma tēlu un reputāciju, stiprina tirgus pozīciju un paaugstina pārdošanas apjomus. Tu iemācīsies profesionāli veikt tirgus pētījumus, izstrādāt mārketinga stratēģijas (arī starptautiskajā līmenī) un pielietot mūsdienīgus mārketinga instrumentus.

LOĢISTIKA

Vai Тev patīk plānot un organizēt? Vai Тu vienmēr izvēlies optimālākos variantus un centies īsākā laikā izdarīt vairāk? Nāc studēt LOĢISTIKU un kļūsti par izcilu vadītāju strauji augošā nozarē. Tu sapratīsi, ka loģistika ir viena no svarīgākajām biznesa sastāvdaļām, kura nodrošina uzņēmuma ekonomisko rezultātu, efektīvi pārvaldot piegāžu ķēdes. Tu iemācīsies sadarboties ar preču piegādātājiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem, novērtēt loģistikas procesu izmaksas un pārvietošanas intensitāti, vadīt sadales centra darbu. Tu spēsi dibināt un attīstīt savu uzņēmumu šajā nozarē!
НА РУССКОМ

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

Ты хочешь стать руководителем высшего уровня или развивать свой бизнес? Готов рисковать и доказывать, что твой предпринимательский дух и решимость могут принести к успеху? Иди изучать УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСА и осуществляй свои бизнес-идеи! Ты разовьешь свое стратегическое мышление, научишься организовывать и вести свою работу как в местном, так и международном масштабе.

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ

Тебе нравится общаться с людьми? Нравится искать новые, необычные решения для повседневных ситуаций? Иди изучать УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ и стань движущей силой предприятия, профессионально, с помощью нестандартных решений продвигающей на рынок продукты / услуги, развивающей образ и репутацию предприятия, укрепляющей позицию на рынке и повышающей объемы продаж. Ты научишься профессионально проводить исследования рынка, разрабатывать стратегии маркетинга (в том числе на международном уровне) и применять современные инструменты маркетинга.

ЛОГИСТИКА

Тебе нравится планировать и организовывать? Ты всегда выбираешь оптимальные варианты и стараешься за кратчайшее время сделать больше? Иди изучать ЛОГИСТИКУ и стань отличным руководителем в бурно растущей отрасли. Ты поймешь, что логистика – одна из важнейших составляющих бизнеса, которая обеспечивает экономический результат предприятия, эффективно управляя цепью поставок. Ты научишься сотрудничать с поставщиками товаров, покупателями и поставщиками услуг, оценивать затраты на логистические и интенсивность перемещения, руководить работой распределительного центра. Ты сможешь основать и развивать свое предприятие в этой отрасли!

IN ENGLISH

BUSINESS MANAGEMENT

Do you want to become a senior manager or build your own business? Are your ready to take the risk and prove that you are entrepreneurial and daring enough to gain outstanding success? Study BUSINESS MANAGEMENT and fulfil your business ideas! You will develop your strategic thinking and learn to organise and manage a company’s work on a local and international scale.

MARKETING MANAGEMENT

Do you like communicating with people? Do you like finding new and unconventional solutions to everyday problems? Study MARKETING MANAGEMENT and become a company’s driving force, using a professional approach and non-standard solutions to promote products/services in the market, develop the company’s image and reputation, strengthen its market position, and increase sales volume. You will learn to conduct professional market research, develop marketing strategies (including on an international scale) and use modern marketing tools.

LOGISTICS

Do you enjoy planning and organising? Do you always choose the best approach and try to do the most in the shortest time possible? Study LOGISTICS and become an excellent manager in a rapidly growing sector. You will understand that logistics is one of the most important parts of business, responsible for a company’s economic results through efficient management of supply chains. You will learn to cooperate with suppliers, buyers and service providers, assess the costs and movement intensity of logistics processes, and manage the work of distribution centres. You will also be able to build and grow your own business in this sector!

Career opportunities

LATVISKI

Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība” absolventiem nodarbinātības perspektīvas ir ļoti plašas. Uzņēmējdarbība ir svarīga dažādās tautsaimniecības nozarēs, līdz ar to, absolventi ir nodarbināti gan prīvātuzņēmumos, gan lielās starptautiskās organizācijās, han valsts sektorā.

НА РУССКОМ

Перспективы занятости выпускников учебной программы „Управление предпринимательством” очень широки. Предпринимательство важно для различных отраслей народного хозяйства, в связи с этим выпускники востребованы как на частных предприятиях, так и в крупных международных организациях и в государственном секторе.

IN ENGLISH

The graduates of the Business Management study programme have endless employment opportunities. Business is important in various branches of the economy, which means that our graduates can work in private companies, large international organisations and the public sector.

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Oct 12, 2020
This intake is not applicable
Studies commence
Feb 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2020/21
Application start
Oct 12, 2020
This intake is not applicable
Studies commence
Feb 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States