Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

BachelorArchitecture (EN)

Tuition fee €6,000 per year
Application fee €200 one-time
More information

riseba.lv/..rgraduate-studies/architecture 

Overview

ENGLISH

The academic bachelor study programme “Architecture” is an international, contemporary and competitive architecture study programme taught in English. The number of recognised local and foreign professionals from architecture and related fields together with the students make up the faculty’s multicultural community thus opening the gateway to the international careers in architecture, urban planning, design or other interdisciplinary realms.

LATVISKI

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” izveidota 2011. gadā kā starptautiski orientēta un mūsdienīga programma angļu valodā. Tās reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļu piesaisti, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi.

Kā vienīgā privātā arhitektūras skola Baltijas reģionā, tā tiecas sekot jaunākajām globālajām tendencēm un apvienot labākos arhitektūras izglītības standartus un mācību pieredzi. Arhitektūras studijas piedāvā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas skatīt plašākā kontekstā, ietverot sociālās atbildības un ilgtspējas principus, attīstot katra studenta intelektuālo kapacitāti un profesionālās iemaņas, veicinot starpdisciplināru pieeju projektēšanas un dizaina uzdevumu risināšanā.

НА РУССКОМ

Академический бакалавриат “Архитектура” − современная программа, ориентированная на международный рынок и реализуемая на английском языке. Региональная специфика программы и ее конкурентоспособность связаны с привлечением признанных профессионалов в области архитектуры и других взаимосвязанных областей как местного, так и международного масштаба, которые совместно со студентами создают мультикультурную среду факультета. Степень бакалавра инженерных наук в архитектуре является первым шагом, чтобы продолжать обучение в области архитектуры и подготовиться к самостоятельной практике архитектора в ЛР.

Programme structure

ENGLISH

The aim of the programme is to provide students with the theoretical knowledge, practical skills and necessary competences for working in the field of architecture, design and urban planning. During the studies students advance their ability of analytical thinking, problem-solving, and acquisition of the adequate research skills to approach the given design task in the particular context and to work out the concept while being socially responsible young professionals.

The course of the studies consists of the following modules: architectural design, fine arts,construction technology, building science and applications, project management, economics and law, urban design, history and theory of architecture, social subjects. The full programme takes 7 semesters and concludes with the Bachelor’s Thesis project defended in front of and judged by the State Examination Committee.

The successive years of the programme curriculum are built up around the architectural design studios each academic year aiming to explore consequently more complex issues and scale of the design projects as such:
• basics of the design,
• private living space and dwelling,
• collective dwelling,
• public building typologies,
• building reconstruction,
• urban strategies, planning, and urban regeneration.

LATVISKI

Galvenie studiju moduļi ir arhitektūras projektēšana un dizains, arhitektūras vēsture un teorija, urbānā telpa un pilsētplānošana, būvniecības tehnoloģijas un būvkonstrukcijas, pilsētvides
un labiekārtojuma dizains, tēlotāja māksla un kompozīcija, kas apvienoti ar datorzinībām, projektu vadības, biznesa, uzņēmējdarbības prasmēm un sociālajām zinātnēm. Studiju kodols ir arhitektūras projektēšana, kur augstu tiek vērtēts radošs darba process darbnīcā, studentu vēlme eksperimentēt, inovatīvas idejas, argumentēts projekta koncepcijas un attīstības pamatojums.

Labākajiem studentiem ir iespēja studēt ārvalstu parteraugstskolās ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, kā arī iegūt stipendijas praksei ārvalstu arhitektūras birojos.

НА РУССКОМ

Главные учебные модули программы, архитектурное проектирование и дизайн, история и теория архитектуры, городское пространство и планирование, строительные технологии и конструкции, дизайн и благоустройство городской среды, изобразительное искусство, скомпонованы с навыками в области руководства проектами, бизнеса, предпринимательства и социальными науками. Архитектурное проектирование является центральным ядром программы по архитектуре. Большое внимание уделяется творческому процессу − созданию проектов в мастерской. Высоко оценивается желание студентов экспериментировать, инновативные идеи, аргументированное обоснование концепции проекта и его развития. Содержание модуля “Архитектурное проектирование”: основы проектирования, создание формы и понимание пространства; частное помещение и жилище; публичные типологии; повторное использование зданий, регенерация городской среды и планирование города; бакалаврская работа.

Career opportunities

ENGLISH

Bachelor Degree of Engineering Sciences in Architecture is the first step in order to prepare students for further studies in the fields of architecture and urban planning, and architect’s professional practice.

LATVISKI

Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā ir pirmais solis, lai turpinātu studijas arhitektūras jomā profesionālā maģistra studiju programmā RISEBA vai citur. Studiju programmas absolventi strādā arhitektūras birojos un projektēšanas uzņēmumos Latvijā un ārzemēs, kā arī turpina studijas arhitektūrā, pilsētplānošanā vai saistītās disciplīnās.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application deadline
Aug 15, 2020 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studies commence
Sep 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application deadline
Aug 15, 2020 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studies commence
Sep 1, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States