Skip to content High contrast mode

MasterManagement Psychology and Supervision (RU, 2 years, 120 ECTS)

Tuition fee €2,700.00 per year
Application fee €200.00 one-time
More information

riseba.lv/..ologia-upravlenia-i-supervizia 

Overview

НА РУССКОМ

Программа готовит высококвалифицированных, конкурентоспособных в Латвии и за ее пределами супервизоров, у которых по окончании будут как теоретические знания, так и практические навыки и компетенция, чтобы консультировать представителей различных профессий, а также, соответственно компетенции, успешно работать в организациях и на предприятиях как частного, так и публичного сектора, принимая ответственность за свою работу и способствуя росту организации и ее сотрудников.

Выпускники программы получают степень магистра по науке управления.

Выпускники программы получают профессиональную квалификацию супервизор / консультант.

Программу можно пройти на отделении полного времени выходного дня, как на латышском, так и на русском языке.

IN ENGLISH

The programme will prepare highly qualified supervisors competitive both in Latvia and abroad, who will graduate with the theoretical knowledge, practical skills and competencies necessary to consult representatives of various professions, as well as, according to their competence, to successfully work in private and public organisations and companies, taking responsibility for their own work and promoting the development of the organisation and its employees.

Degree awarded to graduates: Master’s Degree in Management Science
Professional qualification earned by programme graduates: supervisor/consultant
The programme is available for: full-time studies (2 years) in Latvian or Russian.

LATVISKI

Programma sagatavos augsti kvalificētus Latvijā un ārpus tās konkurētspējīgus supervizorus, kuriem pēc absolvēšanas būtu gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas un kompetences, lai konsultētu dažādu profesiju pārstāvjus, kā arī, atbilstoši kompetencei, veiksmīgi darboties gan privātā, gan publiskā sektora organizācijās un uzņēmumos, uzņemoties atbildību par savu darbu un sekmējot organizācijas un tās darbinieku izaugsmi.
Programmas absolventi iegūst: maģistra grāds vadībzinībās
Programmas absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju: supervizors/konsultants

Programmu iespējams apgūt: pilna laika klātiene (2 gadi), gan latviešu, gan krievu valodās.

Programme structure

НА РУССКОМ

В рамках программы студенты для навыков консультирования и компетенции проходят практические занятия, требующие различных умений, консультируя индивидуально и в группах, получив перед этим теоретические знания из учебных курсов – наставничество в бизнесе, теории консультирования и супервизии, психология современного управления, управление персоналом и изменениями и поведение организаций. В конце обучения студенты разрабатывают и защищают магистерскую работу.

IN ENGLISH

Students will acquire consulting skills and competencies through practical lessons in the form of internships, providing both individual and group consultations, after having obtained theoretical knowledge in courses: Coaching in Business; Consulting and Supervision Theories; Modern Management Psychology; Personnel and Change Management; and Organisation Behaviour. At the end of their studies, students write and present a master’s thesis.

LATVISKI

Programmā konsultēšanas prasmes un kompetences studenti iegūst praktiskajās nodarbībās, kas ir dažādas prakses, konsultējot individuāli un grupās, līdz tam iegūstot teorētiskās zināšanas studiju kursos – koučings biznesā, konsultēšanas un supervīzijas teorijas, mūsdienu vadības psiholoģija, personāla un pārmaiņu vadība un organizāciju uzvedība. Studiju beigās studenti izstrādā un aizstāv maģistra darbu.

Career opportunities

НА РУССКОМ

Учебная программа дает учащимся углубленные знания по психологии управления и науке управления, обеспечивает практическое применение теоретических выводов, подготавливает образованных и квалифицированных специалистов для государственных и частных предпринимательских структур в Латвии. В будущем выпускник может работать супервизором или консультантом / бизнес-тренером с руководителями и персоналом организаций.

IN ENGLISH

The study programme provides students with in-depth knowledge of management psychology and management science, ensures practical application of theoretical knowledge, and prepares educated and qualified specialists for work in public and private entities in Latvia. Graduates can work as supervisors or consultants/coaches for organisation managers or staff.

LATVISKI

Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas vadības psiholoģijā un vadībzinībās, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt kā supervizors jeb konsultants/koučs ar organizāciju vadītājiem un personālu.

Apply now! Fall semester 2018/19
Application deadline
Jul 15, 2018 23:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Application period has ended
Studies commence
Sep 30, 2018
Apply now! Spring semester 2018/19
Application deadline
Dec 17, 2018 23:59
Europe/Riga time
Studies commence
Dec 27, 2018

Application deadlines apply to citizens of: United States