Skip to content High contrast mode

BachelorPublic Relations And Advertising Management

Application fee €200.00 one-time
Course code BSA0_17SRPDK
Accreditation May 28, 2019: Ministry of Education, Republic of Latvia
More information

riseba.lv/..alavra/menedzment-reklami.html 

riseba.lv/..lor-studies/pr-management.html 

riseba.dreamapply.com/..courses/edit/id/71 

Overview

НА РУССКОМ

В наше время развитие большой или малой организации больше немыслимо без специалистов по коммуникациям. В связи с этим выпускники программы могут работать в любом бизнесе, организации государственного управления или негосударственной организации. Выпускники могут делать карьеру в средствах массовой информации и бесчисленных агентствах – рекламных, по общественным связям, мероприятиям, маркетингу, интегрированному маркетингу, коммуникациям, дизайну и др., могут начать свое дело в рекламе, общественных отношениях или продюсировании мероприятий или в другой народнохозяйственной отрасли и применять полученные знания в рекламе, маркетинге и коммуникациях для развития своего предпринимательского дела.

LATVISKI

Mūsdienās lielas vai mazas organizācijas attīstība vairs nav iedomājama bez komunikācijas speciālistiem. Līdz ar to programmas absolventi var strādāt jebkurā biznesa, valsts pārvaldes, vai nevalstiskajā organizācijā. Absolventi var veidot karjeru medijos un neskaitāmajās aģentūrās-reklāmas, sabiedrisko attiecību, pasākumu, mārketinga, integrētā mārketinga, komunikācijas, dizaina, u.c., var uzsākt savu uzņēmējdarbību reklāmā, sabiedriskajās attiecībās vai pasākumu producēšanā, vai citā tautsaimniecības jomā un izmantot iegūtās zināšanas reklāmā, mārketingā un komunikācijā savas uzņēmējdarbības attīstīšanā.

IN ENGLISH

Nowadays, developing big or small organisations is unthinkable without communication specialists. Thus, programme graduates will be able to work in any company, public administration body or non-governmental institution. Graduates can build their career in media or in any one of countless agencies – e.g. advertising, public relations, event, marketing, integrated marketing, communication, design, etc. – start their own business in advertising, public relations, event producing or any other branch of the economy, and use their earned knowledge of advertising, marketing and communication in growing their own business.

Programme structure

НА РУССКОМ

Содержание программы составляют курсы по коммуникации, маркетингу, управлению, исследованию рынка, поведению потребителей и развитию творческого воображения, рекламе, общественным отношениям и ведению мероприятий.

Студенты направления рекламы и общественных отношений углубленно осваивают способы создавать, разрабатывать, представлять и практически реализовывать идеи рекламы и общественных отношений, применять рекламу и общественные отношения в достижении целей бизнеса, общественных и политических целей.

Продюсеры мероприятий углубленно изучают разработку сценариев, организацию и проведение публичных и корпоративных мероприятий, рекламирование и эффективное использование мероприятий в работе организации.

LATVISKI

Programmas saturu veido kursi komunikācijā, mārketingā, vadībā, tirgus izpētē, patērētāju uzvedībā un radošās iztēles attīstībā, reklāmā, sabiedriskajās attiecībās un pasākumu vadīšanā.
Reklāmas un sabiedrisko attiecību virziena studenti padziļināti apgūst, kā radīt, izstrādāt, prezentēt un praktiski realizēt reklāmas un sabiedrisko attiecību idejas, kā izmantot reklāmu un sabiedriskās attiecības biznesa, sabiedrisko un politisko mērķu sasniegšanā.

Pasākumu producenti padziļināti apgūst publisko un korporatīvo pasākumu scenāriju izstrādi, organizēšanu un vadīšanu, pasākumu reklamēšanu un efektīvu izmantošanu organizācijas darbībā.

IN ENGLISH

The programme consists of courses on communication, marketing, management, market research, consumer behavior, creative imagination development, advertising, public relations, and event hosting.

Students of the Advertising and Public Relations branch will focus on creating, developing, presenting and practically implementing advertising and public relations ideas, as well as using advertising and public relations to reach business, social and political goals.
Event Producers will focus on scenario development, organisation and hosting for public and corporate events, as well as advertising and efficiently using events for the organisation’s activity.

Career opportunities

НА РУССКОМ

В наше время развитие большой или малой организации больше немыслимо без специалистов по коммуникациям. В связи с этим выпускники программы могут работать в любом бизнесе, организации государственного управления или негосударственной организации. Выпускники могут делать карьеру в средствах массовой информации и бесчисленных агентствах – рекламных, по общественным связям, мероприятиям, маркетингу, интегрированному маркетингу, коммуникациям, дизайну и др., могут начать свое дело в рекламе, общественных отношениях или продюсировании мероприятий или в другой народнохозяйственной отрасли и применять полученные знания в рекламе, маркетинге и коммуникациях для развития своего предпринимательского дела.

LATVISKI

Mūsdienās lielas vai mazas organizācijas attīstība vairs nav iedomājama bez komunikācijas speciālistiem. Līdz ar to programmas absolventi var strādāt jebkurā biznesa, valsts pārvaldes, vai nevalstiskajā organizācijā. Absolventi var veidot karjeru medijos un neskaitāmajās aģentūrās-reklāmas, sabiedrisko attiecību, pasākumu, mārketinga, integrētā mārketinga, komunikācijas, dizaina, u.c., var uzsākt savu uzņēmējdarbību reklāmā, sabiedriskajās attiecībās vai pasākumu producēšanā, vai citā tautsaimniecības jomā un izmantot iegūtās zināšanas reklāmā, mārketingā un komunikācijā savas uzņēmējdarbības attīstīšanā.

IN ENGLISH

Nowadays, developing big or small organisations is unthinkable without communication specialists. Thus, programme graduates will be able to work in any company, public administration body or non-governmental institution. Graduates can build their career in media or in any one of countless agencies – e.g. advertising, public relations, event, marketing, integrated marketing, communication, design, etc. – start their own business in advertising, public relations, event producing or any other branch of the economy, and use their earned knowledge of advertising, marketing and communication in growing their own business.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States