Skip to content High contrast mode

MasterHuman Resource Management

Tuition fee €2,300.00 per year
Application fee €200.00 one-time
Course code MPV2_18SRPVL
Accreditation 224/25.06.2019.
More information

riseba.lv/..ra-programmas/personala-vadiba 

Overview

LATVISKI

Programma „Personāla vadība” sagatavo speciālistus operacionālās un stratēģiskās cilvēku resursu vadības jomā. Programmas absolventi ir spējīgi formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plānot un vadīt personāla daļas darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. Programmā studenti iegūst jaunākās zināšanas personāla vadībā, kā arī praktisko pieredzi caur studiju darbu un prakses uzdevumu izpildi.

НА РУССКОМ

Программа „Управление персоналом” готовит специалистов в области оперативного и стратегического управления человеческими ресурсами. Выпускники программы способны формулировать стратегию и политику управления персоналом предприятия, планировать и вести работу отдела персонала соответственно целям предприятия, в соответствии с латвийскими и международными нормативными актами. В рамках программы студенты получают новейшие знания по управлению персоналом, а также практический опыт через выполнение учебных работ и практических заданий.

Programme structure

LATVISKI

Programmas saturu veido kursi cilvēku resursu vadības apguvei: personāla vadības funkcijas, personāla stratēģiskā plānošana, personāla lietvedība, vadīšanas psiholoģija, koučings, mentorings un supervīzija, pārmaiņu vadīšana, darba tiesības, personāla informācijas sistēmas, personāla analītika u.c.

НА РУССКОМ

Содержание программы образуют курсы по освоению управления человеческими ресурсами: функции управления персоналом, стратегическое планирование персонала, делопроизводство персонала, психология управления, инструктаж, наставничество и супервизия, управление изменениями, трудовое право, информационные системы персонала, аналитика персонала и др.

ENGLISH

The Human Resource Management programme prepares operational and strategic human resource management specialists. Programme graduates are able to define company human resource management strategy and policy, planing and managing the work of HR departments according to company goals and Latvian and international laws and regulations. Students obtain the latest knowledge in human resource management and practical experience through coursework and internships.

Career opportunities

LATVISKI

Absolventi var strādāt personāla vadītāja profesijā jebkurā tautsaimniecības nozarē privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijās, gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos. Studenti bez iepriekšējas pieredzes personāla vadībā karjeru var sākt kā personāla speciālisti, attīstot kompetences var turpināt karjeru kā personāla vadītāji un augstākā līmeņa vadītāji.

НА РУССКОМ

Выпускники могут работать по профессии руководителя персонала в любой отрасли народного хозяйства, в организациях частного, публичного и негосударственного сектора, как на местных, так и международных предприятиях. Магистранты без предварительного опыта могут начать карьеру по управлению персоналом как специалисты по персоналу, развивая компетентность, могут продолжить карьеру как руководители персонала и руководители более высокого уровня.

ENGLISH

Graduates can work as human resource managers in any branch of the economy, in private, public or non-governmental organisations, and in both local and international companies. Students without prior experience in human resource management can begin their career as human resource specialists and work their way up to the human resource manager and senior management level.

Apply now! Fall semester 2018/19
Application deadline
Jun 30, 2018 23:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studies commence
Sep 3, 2018
Apply now! Spring semester 2019/20
Application start
Oct 1, 2018
Application deadline
Dec 27, 2018 23:59
Europe/Riga time
Studies commence
Feb 4, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States