Skip to content High contrast mode

MasterBusiness Management (RU, 2 years, 90 ECTS)

Tuition fee €1,800.00 per year
Application fee €200.00 one-time
Course code MUV3_18SRNTK
Accreditation 224/25.06.2019.
More information

riseba.lv/..upravlenie-predprinimatelstvom 

riseba.lv/ru/distancionnoe-obucenie 

Overview

НА РУССКОМ

Цель программы „Управление предпринимательством” – дать учащимся углубленные знания, умения и навыки по вопросам предпринимательства, народного хозяйства и управления, обеспечить практическое применение теоретических выводов, подготовить квалифицированных специалистов для работы в Латвии и за рубежом.

Учебная программа реализуется в виде дистанционного обучения, которое позволяет учиться независимо от возраста, рода занятий и места жительства. Дистанционное обучение легко объединить с работой и частной жизнью, это обеспечивает доступ к современным технологиям.

LATVISKI

Programmas „Uzņēmējdarbības vadība” mērķis ir sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo kvalificētus speciālistus darbam Latvijā un ārvalstīs.

Studiju programma tiek īstenota tālmācībā, kas dod iespējas studēt neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās vai dzīves vietas. Tālmācības studijas ir ērti apvienot ar darbu, privāto dzīvi, ko nodrošina mūsdienīga pieeja tehnoloģijām.

IN ENGLISH

The objective of the Business Management programme is to give students in-depth knowledge, skills and abilities in business, economy and management, ensure practical application of theoretical knowledge, and prepare qualified specialists for work both in Latvia and abroad.

The study programme is available through distance learning, providing the opportunity to study regardless of age, occupation or place of residence. Distance learning is easy to combine with work and private life, given a modern approach to technology.

Programme structure

НА РУССКОМ

Содержание программы составляют учебные курсы по управлению предпринимательством: стратегическое управление, экономика, управление персоналом, управление финансами, управление проектами, управление маркетингом и др. Для магистрантов с непрофилирующим предыдущим образованием в учебную программу включены основы науки управления, бухгалтерии, экономики.

LATVISKI

Programmas saturu veido studiju kursi uzņēmējdarbības vadībā kā: stratēģiskā vadībzinība, ekonomika, personāla vadīšana, finanšu pārvaldība, projekta vadīšana, mārketinga vadīšana u.c. Studentiem, kuriem iepriekšējā izglītība nav profilējošā, studiju programmā ir iekļauti kursi vadībzinību, grāmatvedības, ekonomikas pamatu apguvei.

IN ENGLISH

The programme consists of courses aimed at business management, such as: Strategic Management; Economics; HR Management; Financial Management; Project Management; Marketing Management; etc. Students who have not previously obtained specialised education will attend courses on the basics of management, accounting and economics.

Career opportunities

НА РУССКОМ

При получении степени магистра управления предпринимательством есть возможность как создавать свои предприятия, так и работать на предприятии любой отрасли. Категория занимаемой должности и карьерный рост зависят от имеющегося у выпускника опыта и личных особенностей. В настоящее время на рынке труда в Латвии наиболее востребованы группы профессий – коллективные руководители и различные специалисты, которым необходимы навыки лидерства и руководства, политические и организаторские навыки и умения.

LATVISKI

Iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, ir iespēja gan veidot savus uzņēmumus, gan strādāt jebkuras nozares uzņēmumā. Ieņemamā amata kategorija un karjeras izaugsme ir atkarīga no absolventa esošās pieredzes un personīgajām īpašībām. Pašlaik darba tirgū Latvijā pieprasītākās profesiju grupas ir kolektīvie vadītāji un dažādi speciālisti, kuriem nepieciešamas līderības un vadīšanas prasmes, politiskās un organizatoriskās prasmes.

IN ENGLISH

With a master’s degree in Business Management, you can work in any sector or create your own company. Occupation and career growth depends on the graduate’s previous experience and personal characteristics. Currently, the most in-demand occupational groups in the Latvian labour market are collective managers and various specialists with leadership, managerial, political and organisational skills.

Apply now! Fall semester 2018/19
Application deadline
Jul 15, 2018 23:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Application period has ended
Studies commence
Sep 30, 2018
Apply now! Spring semester 2019/20
Application start
Oct 1, 2018
Application deadline
Dec 27, 2018 23:59
Europe/Riga time
Studies commence
Feb 4, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States