Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

MasterProject Management (LV, 2.5 years, 120 ECTS)

Tuition fee €2,000 per year
Application fee €200 one-time
More information

riseba.lv/..tra-programmas/projekta-vadiba 

Overview

LATVISKI

Programmas „Uzņēmējdarbības vadība” mērķis ir sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo kvalificētus speciālistus darbam Latvijā un ārvalstīs.

Studiju programma tiek īstenota tālmācībā, kas dod iespējas studēt neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās vai dzīves vietas. Tālmācības studijas ir ērti apvienot ar darbu, privāto dzīvi, ko nodrošina mūsdienīga pieeja tehnoloģijām.

НА РУССКОМ

Цель программы „Управление проектом” – развитие профессиональной компетентности руководителя местных и международных проектов. В рамках программы магистранты получают не только новейшие знания по управлению проектами, но и практический опыт через выполнение учебных и практических работ. В результате обучения студенты знакомятся с процессами управления проектами, могут руководить проектами, применяя различные методы, средства, международные методологии и директивы. После прохождения учебной программы студенты имеют соответствующие знания, чтобы получить сертификат руководителя проекта Международной ассоциации управления проектами (IPMA).

IN ENGLISH

The objective of the Project Management programme is to develop the professional competencies of project managers necessary for managing local and international projects. Within the programme, students will not only acquire the latest knowledge in project management but also practical experience through coursework and internships. As a result, students will have knowledge of project management processes and the ability to manage projects using various methods, tools, international methodologies and guidelines. After graduation, students will have the knowledge necessary for obtaining a project manager’s certificate from the International Project Management Association (IPMA).

Programme structure

LATVISKI

Programmas saturu veido studiju kursi uzņēmējdarbības vadībā kā: stratēģiskā vadībzinība, ekonomika, personāla vadīšana, finanšu pārvaldība, projekta vadīšana, mārketinga vadīšana u.c. Studentiem, kuriem iepriekšējā izglītība nav profilējošā, studiju programmā ir iekļauti kursi vadībzinību, grāmatvedības, ekonomikas pamatu apguvei.

НА РУССКОМ

Содержание программы составляют курсы по освоению управления проектами: процессы управления проектами, средства управления проектами, управление проектами и договорами закупок, поставок, качество проекта, управление финансами проекта, коммуникация, управление международными проектами, управление программами и портфелями и др.

IN ENGLISH

The programme consists of courses aimed at project management, such as: Project Management Processes; Project Management Tools; Project Procurement, Purchasing and Contract Management; Project Quality; Project Finance Management; Communication; International Project Management; Programme and Portfolio Management, etc.

Career opportunities

LATVISKI

Iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, ir iespēja gan veidot savus uzņēmumus, gan strādāt jebkuras nozares uzņēmumā. Ieņemama amata kategorija un karjeras izaugsme ir atkarīga no absolventa esošās pieredzes un personīgajām īpašībām. Pašlaik darba tirgū Latvijā pieprasītākās profesiju grupas ir kolektīvie vadītāji un dažādi speciālisti, kuriem nepieciešamas līderības un vadīšanas prasmes, politiskās un organizatoriskās prasmes.

НА РУССКОМ

Выпускники могут работать по профессии руководителя проекта в любой отрасли народного хозяйства, в организациях частного, публичного и негосударственного сектора, вести как местные, так и международные проекты. Магистранты без опыта могут начать карьеру как ассистенты руководителя проекта, продолжить как руководители проектов, развивая компетентность до уровня руководителя программ и портфелей проектов.

IN RUSSIAN

Graduates can work as project managers in any branch of the economy, in private, public or non-governmental organisations leading both local and international projects. Students without experience can begin their career as project manager assistants, continue as project managers and work their way up to programme and project portfolio management.

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States

Not available for applying at the moment

Application deadlines apply to citizens of: United States