Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Maģistra grādsJaunie mediji un audiovizuālā māksla (EN, 2 gadi, 80 KP)

Studiju maksa €3 800 gadā
Pieteikuma maksa €200 vienreizējs maksājums
Papildus informācija

riseba.lv/../new-media-and-audiovisual-art 

Pārskats

IN ENGLISH

RISEBA offers master’s level studies in new media and audiovisual art. The programme has been developed according to a module system, offering RISEBA students the opportunity to choose one of two specializations – Audiovisual Media Art or Multimedia Stage Art.

This master’s study programme offers in-depth studies of digital technology use in new media environments and audiovisual arts. Alongside the traditional production practices of art and media, students will learn how to use more innovative forms, such as extended and virtual reality, 360-degree video, performances, culture analytics, data visualization, etc.

The programme is implemented in collaboration with Liepāja University. RISEBA students will undergo 93% of the study process in Riga at the RISEBA Architecture and Media Centre H2O6, and 7% – in Liepāja, at the Liepāja University Art Research Laboratory.

LATVISKI

Augstskola RISEBA piedāvā maģistra līmeņa studijas jauno mediju un audiovizuālajā mākslā. Programma veidota pēc moduļu sistēmas, augstskolas RISEBA studentiem piedāvājot izvēlēties vienu no divām specializācijām – Audiovizuālā mediju māksla vai Multimediju skatuves māksla.

Maģistra studiju programma piedāvā padziļinātas studijas digitālo tehnoloģiju izmantošanā jauno mediju vidēs un audiovizuālajās mākslās. Līdzās tradicionālām mākslas un mediju producēšanas praksēm, tiks attīstīta tādu novatorisku formu izmantošana kā paplašinātā un virtuālā realitāte, 360-grādu video, performances, kultūras analītika, datu vizualizācija u.tml.

Programma tiek īstenota sadarbībā ar Liepājas universitāti. RISEBA studentiem mācību process 93% apmērā notiks Rīgā, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6, 7% -Liepājā, Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā

НА РУССКОМ

Высшая школа RISEBA предлагает обучение на уровне магистра по новым медиа и аудиовизуальному искусству. Программа построена по модульной системе, предлагая студентам RISEBA выбрать одну из двух специализаций – Аудиовизуальное медиа искусство или Искусство мультимедийной сцены.

Учебная программа магистратуры предлагает углубленное обучение по применению цифровых технологий в среде новых медиа и аудиовизуальном искусстве. Наряду с традиционным продюсированием искусства и медиа развивается использование таких новаторских форм, как расширенная и виртуальная реальность, 360-градусное видео, шоу (performances), культурная аналитика, визуализация данных и т.п.

Программа реализуется в сотрудничестве с Лиепайским университетом. Для студентов RISEBA учебный процесс на 93% проходит в Риге, в Архитектурном и медийном центре RISEBA, 7% – в Лиепае, в Лаборатории исследования искусства Лиепайского университета.

Programmas saturs

IN ENGLISH

In general, the Audiovisual Media Art specialisation addresses the development of audiovisual works – directing, post-processing and production, using digital technologies and implementing interdisciplinary creative projects in new media art.

The Multimedia Stage Art specialisation focuses mainly on the development of multimedia projects, audiovisual performances and choreographic performances.

LATVISKI

Audiovizuālās mediju mākslas specializācija pamatā pievēršas audiovizuālu darbu veidošanai – režijai, pēcapstrādei un producēšanai, izmantojot digitālās tehnoloģijas un īstenojot starpdisciplinārus radošus projektus jauno mediju mākslā.

Multimediju skatuves mākslas specializācija pamatā pievēršas multimediju vides projektu, audiovizuālu performanču un horeogrāfisku priekšnesumu veidošanai.

НА РУССКОМ

Специализация аудиовизуального медийного искусства в своей основе обращается к созданию аудиовизуальных работ – режиссуре, послеобработке и продюсированию с применением цифровых технологий и реализацией междисциплинарных творческих проектов в искусстве новых медиа.

Специализация искусства мультимедийной сцены в своей основе обращена к созданию проектов мультимедийной среды, аудиовизуальных шоу и хореографических выступлений.

Karjeras iespējas

IN ENGLISH

The objective of the programme is to prepare competitive audiovisual professionals – artists who have extensive knowledge of new technologies, audiovisual arts and digital culture processes, as well as specific skills in creating innovative media products and performances, and who are competitive in the labor market of art, innovative technologies and creative industries.

LATVISKI

Programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus audiovizuālās jomas profesionāļus – māksliniekus, kuriem piemīt daudzpusīgas zināšanas par jaunajām tehnoloģijām, audiovizuālajām mākslām un digitālās kultūras procesiem, kā arī specifiskas prasmes inovatīvu mediju produktu un performaču radīšanā, un kas ir konkurētspējīgi mākslas, inovācijas tehnoloģiju un radošo industriju darba tirgū.

НА РУССКОМ

Цель программы – подготовка конкурентоспособных профессионалов аудиовизуальной отрасли – художников, обладающих многосторонними знаниями о новых технологиях, аудиовизуальных искусствах и процессах цифровой культуры, а также специальными навыками в создании инновационных медийных продуктов и шоу, которые конкурентоспособны на рынке труда искусства, инновационных технологий и творческой индустрии.

Pieteikties tagad! Rudens semestris 2020/21
Pieteikšanās beigsies
2020. gada 15. aug. 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studijas sāksies
2020. gada 1. sept.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

Pieteikties tagad! Rudens semestris 2020/21
Pieteikšanās beigsies
2020. gada 15. aug. 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studijas sāksies
2020. gada 1. sept.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis