Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Maģistra grādsLielo datu analīze (LV, 1.5 gadi, 90 ECTS)

Pieteikuma maksa €200 vienreizējs maksājums
Papildus informācija

riseba.lv/..-programmas/lielo-datu-analize 

Pārskats

LATVISKI

Maģistra studiju programma “Lielo datu analīze” (Big Data Analisys) sagatavo speciālistus, kas pārzina lielo datu ieguves, vadības un dažādas analīzes metodes, lai elektroniskās vides un dažādu ierīču savāktos datus varētu izmantot vairāku tautsaimniecības nozaru attīstībai. Šī strauji augošā joma spēlē lielu lomu kā valsts, tā arī komerciālā jomā.

Pirmā lielo datu analīzes programma Latvijā, kas piedāvā apgūt šo jauno un vairākās tautsaimniecības nozarēs pieprasīto specialitāti. Pasniedzēju kolektīvu veido akadēmiskie mācībspēki sadarbībā ar nozares professionāļiem. Studiju laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas lielo datu apstrādē un analīzē, un tiek sagatavoti pieprasīti speciālisti darbam valsts un pašvaldības institūcijās, finanšu institūcijās un citās jomās, kur nepieciešamas prasmes un kompetence lielo datu apstrādē un analīzē gan Latvijā, gan ārzemēs atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek pielietotas šajā jomā.

НА РУССКОМ

Программа обучения магистров “Анализ больших данных” (Big Data Analisys) готовит специалистов, владеющих различными методами получения, управления и анализа

для использования собранных в электронной среде или на различных устройствах данных в различных отрасляхнародного хозяйства. Эта бурно растущая область играет большую роль в государственной, так и коммерческой сфере.

Первая в Латвии программа анализа больших данных, предлагающая приобрести эту новую и востребованную во многих отраслях народного хозяйства специальность. Коллектив преподавателей образует профессорско-преподавательский состав в сотрудничестве с профессионалами отрасли. Во время учебы происходит овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по обработке и анализу больших данных и подготавливаются востребованные специалисты для работы в муниципальных органах, финансовых органах и других областях, где необходимы опыт и компетенция по обработке и анализу больших данных как в Латвии, так и за границей, в соответствии с новыми технологиями, которые применяются в этой сфере.

Šobrīd nav iespējams pieteikties

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

Šobrīd nav iespējams pieteikties

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis