Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Maģistra grādsBiznesa stratēģiskā vadība (EN, 1.5 gadi, 63 ECTS)

Studiju maksa €3 500 gadā
Pieteikuma maksa €200 vienreizējs maksājums
Papildus informācija

riseba.lv/../strategic-business-management 

Pārskats

LATVISKI

Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas, tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē. Programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos radošam darbam izvēlētajā jomā.

НА РУССКОМ

Модули учебной программы сформированы так, чтобы они охватывали все основные функции бизнеса предприятия, таким образом, давая учащимся (потенциальным руководителям) стратегический взгляд на организацию и управление ею. Особое внимание обращается на развитие личности учащегося и совершенствование навыков бизнес коммуникации, так как именно эти навыки работодатели ценят как наиболее значимые в бизнес среде. Совокупность включенных в программу предметов подготовит учащихся к творческой работе в выбранной области.

IN ENGLISH

The modules of the study programme are developed to cover all basic functions of a business, giving students (potential managers) a strategic look at an organization and its management. Development of the student’s personality and business communication skills receives special emphasis, given that these are the two things employers identify as most important in a business environment. The courses included in the programme will prepare students for creative work in their chosen field.

Programmas saturs

LATVISKI

Profesionālās zināšanas, ko piedāvā programma, varētu būt interesantas plašam cilvēku lokam, kas strādā vai plāno strādāt par augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, administrātoriem, personāla un projektu vadītājiem organizācijās un uzņēmumos publiskā un privātā sektorā, kā arī personām, kuras plāno veidot savus uzņēmumus.

Programmas absolventiem pavērsies plašs darba iespēju klāsts konsultāciju kompānijās, pakalpojumu uzņēmumos, valsts pārvaldes sistēmā, apdrošināšanas kompānijās, starptautiskās organizācijās un citur.

.НА РУССКОМ

Профессиональные знания, которые предлагает программа, могут быть интересны широкому кругу людей, работающих или планирующих работать руководителями высшего и среднего уровня, администраторами, руководителями персонала и проектов в организациях и на предприятиях в публичном или частном секторе, а также лицам, которые планируют создать свои предприятия.

Выпускникам программы будет доступен широкий спектр возможностей выбора работы в консалтинговых компаниях, предприятий в сфере услуг, системе государственного управления, страховых компаниях, международных организациях и других местах.

IN ENGLISH

The professional knowledge offered by the programme is of interest to a wide range of people working or planning on working as senior and mid-level managers, administrators, and human resources and project managers in organisations and companies in the public and private sector, as well as to people who are planning to start their own business.

Programme graduates will be able to choose from a variety of jobs at consulting companies, service providers, public administration systems, insurance companies, international organisations and elsewhere.

Karjeras iespējas

LATVISKI

Profesionālās zināšanas, ko piedāvā programma, varētu būt interesantas plašam cilvēku lokam, kas strādā vai plāno strādāt par augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, administrātoriem, personāla un projektu vadītājiem organizācijās un uzņēmumos publiskā un privātā sektorā, kā arī personām, kuras plāno veidot savus uzņēmumus.

Programmas absolventiem pavērsies plašs darba iespēju klāsts konsultāciju kompānijās, pakalpojumu uzņēmumos, valsts pārvaldes sistēmā, apdrošināšanas kompānijās, starptautiskās organizācijās un citur.

НА РУССКОМ

Профессиональные знания, которые предлагает программа, могут быть интересны широкому кругу людей, работающих или планирующих работать руководителями высшего и среднего уровня, администраторами, руководителями персонала и проектов в организациях и на предприятиях в публичном или частном секторе, а также лицам, которые планируют создать свои предприятия.

Выпускникам программы будет доступен широкий спектр возможностей выбора работы в консалтинговых компаниях, предприятий в сфере услуг, системе государственного управления, страховых компаниях, международных организациях и других местах.

IN ENGLISH

The professional knowledge offered by the programme is of interest to a wide range of people working or planning on working as senior and mid-level managers, administrators, and human resources and project managers in organisations and companies in the public and private sector, as well as to people who are planning to start their own business.

Programme graduates will be able to choose from a variety of jobs at consulting companies, service providers, public administration systems, insurance companies, international organisations and elsewhere.

Pieteikties tagad! Rudens semestris 2020/21
Pieteikšanās beigsies
2020. gada 15. aug. 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studijas sāksies
2020. gada 1. sept.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

Pieteikties tagad! Rudens semestris 2020/21
Pieteikšanās beigsies
2020. gada 15. aug. 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studijas sāksies
2020. gada 1. sept.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis