Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Maģistra grādsExecutive MBA in Emerging Markets EN, (2 years, 120 ECTS)

Studiju maksa €13 000 gadā
Pieteikuma maksa €200 vienreizējs maksājums
Papildus informācija

riseba.lv/..executive-mba-emerging-markets 

Pārskats

IN ENGLISH

Programme aim is to deepen and expand professionals’ knowledge about contemporary organisation management issues, and prepare innovative and socially responsible leaders for successful managerial careers in international and emerging markets.
Programme is designed for middle and upper level managers, start-up/growing company’s owners from different business areas.
The programme is delivered in modular format meeting once a month for four consecutive days, thus allowing combining work and studies.
The programme is designed in accordance with AMBA criteria, and comprises of six modules on latest trends on global market, leadership and personnel development, financial management, contemporary company management aspects, company strategic development and expansion to emerging markets and globally.


LATVISKI

Programmas mērķis ir padziļināt un paplašināt studējošo zināšanas par mūsdienu organizāciju vadīšanas aspektiem, un sagatavot inovatīvus un sociāli atbildīgus līderus veiksmīgai karjerai vadošajos amatos starptautiskos un jaunos tirgos .
Programma ir paredzēta vidējā un augstā līmeņa vadītājiem, start-up un augošo uzņēmumu īpašniekiem no dažādām uzņēmējdarbības jomām.
Lai studējošiem būtu vieglāk savienot darbu ar mācībām, studijas notiek moduļu veidā vienreiz mēnesī. Viens modulis ilgst četras pilnas dienas.
Programma ir izstrādāta saskaņā ar AMBA kritērijiem un sastāv no sešiem moduļiem par jaunākajām tendencēm pasaules tirgū, vadību un personāla attīstību, finanšu pārvaldību, mūsdienu uzņēmuma vadības aspektiem, uzņēmuma stratēģisko attīstību un paplašināšanos jaunajos tirgos un pasaulē.


НА РУССКОМ

Целью программы является углубление и расширение знаний специалистов о современных проблемах управления организацией, а также подготовка инновационных и социально ответственных лидеров для успешной управленческой карьеры на международных и развивающихся рынках.
Программа предназначена для менеджеров среднего и высшего звена, владельцев стартапов / компаний из разных областей бизнеса.
Программа поставляется в модульном формате, который проводится один раз в месяц в течение четырех дней подряд, что позволяет совмещать работу и учебу.
Программа разработана в соответствии с критериями AMBA и состоит из шести модулей, посвященных последним тенденциям на мировом рынке, лидерству и развитию персонала, финансовому менеджменту, современным аспектам управления компанией, стратегическому развитию компании и выходу на развивающиеся и глобальный рынки

Programmas saturs

ENGLISH

Programme aim is to deepen and expand professionals’ knowledge about contemporary organisation management issues, and prepare innovative and socially responsible leaders for successful managerial careers in international and emerging markets.
The programme is designed in accordance with AMBA criteria, and comprises of six modules on latest trends on global market, leadership and personnel development, financial management, contemporary company management aspects, company strategic development and expansion to emerging markets and globally.


LATVISKI

Programma ir paredzēta vidējā un augstā līmeņa vadītājiem, start-up un augošo uzņēmumu īpašniekiem no dažādām uzņēmējdarbības jomām.
Programma ir izstrādāta saskaņā ar AMBA kritērijiem un sastāv no sešiem moduļiem par jaunākajām tendencēm pasaules tirgū, vadību un personāla attīstību, finanšu pārvaldību, mūsdienu uzņēmuma vadības aspektiem, uzņēmuma stratēģisko attīstību un paplašināšanos jaunajos tirgos un pasaulē.

Pieteikties tagad! Rudens semestris 2020/21
Pieteikšanās beigsies
2020. gada 15. aug. 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studijas sāksies
2020. gada 1. sept.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

Pieteikties tagad! Rudens semestris 2020/21
Pieteikšanās beigsies
2020. gada 15. aug. 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Studijas sāksies
2020. gada 1. sept.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis