Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Bakalaura grādsAudiovizuālā mediju māksla, EN (ar televīzijas režisora kvalifikāciju,ar televīzijas operatora kvalifikāciju,ar scenārista kvalifikāciju,ar televīzijas un kino producenta kvalifikāciju)

Studiju maksa €4 000 gadā
Pieteikuma maksa €200 vienreizējs maksājums
Papildus informācija

riseba.lv/..mas/audiovizuala-mediju-maksla 

Pārskats

LATVISKI

Bakalaura studiju programma ir orientēta uz jauniešiem, kuri vēlas iegūt profesionālu kvalifikāciju audiovizuālo mediju jomā saistītai ar televīziju, internetmedijiem, kino un jaunajiem medijiem.
Studiju process studentiem sniedz zināšanas gan par Eiropas, gan ASV, gan Krievijas audiovizuālās industrijas specifiku, tradīcijām un darba metodēm. Galvenais fokuss studiju procesā tiek likts uz jauno audiovizuālo tehnoloģiju apguvi un satura veidošanu ar 360 grādu interaktīvās vizualizācijas un imersīvās žurnālistikas, dronu un stabilizatoru sistēmu atbalstu.

Bakalaura studiju programma sniedz studentiem nepieciešamās iemaņas radošajā domāšanā un teorētiskajā procesā. Studiju process nodrošina mūsdienīgu radošā biznesa metožu apgūšanu un nepieciešamo spēju, prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši televīzijas un kino producenta, televīzijas režisora, televīzijas operatora vai scenārista profesijas standartam.
.
НА РУССКОМ

Учебная программа бакалавриата ориентирована на молодых людей, которые хотят получить профессиональную квалификацию в области аудиовизуальных медиа, связанную с телевидением, интернет-медиа, кино и новейшими средствами массовой информации.

Учебный процесс предоставляет студентам знания о специфике, традициях и методах работы аудиовизуальной индустрии как в Европе, так и в США и Роcсии. Главный фокус учебного процесса сосредоточен на освоении новых аудиовизуальных технологий и формировании содержания 360-градусной интерактивной визуализации и иммерсивной журналистики, дронов и поддержки систем стабилизаторов.

Учебная программа бакалавриата дает студентам необходимые навыки творческого мышления и теоретического процесса. Учебный процесс обеспечивает освоение современных методов творческого бизнеса и усвоение необходимых навыков, знаний и умений в соответствии с стандартами профессии телевизионного и кинопродюсера, телевизионного режиссера, телевизионного оператора или сценариста.

IN ENGLISH

This bachelor’s study programme is oriented towards young people who want to obtain professional qualification in audiovisual media fields related to television, internet media, cinema and new media.
The study process provides students with knowledge about the nature, traditions and work methods of the audiovisual industry in Europe, the USA and Russia. The main focuses of the study programme are new audiovisual technologies and content creation, using 360-degree interactive visualisation, immersive journalism, and drone and stabiliser systems.

This bachelor’s study programme gives students necessary creative thinking skills and theoretical knowledge. The study process ensures a modern approach to creative business methods and teaches necessary skills, abilities and knowledge in accordance with the occupational standards of a television or film producer, television director, television cameraman or script writer.

Programmas saturs

LATVISKI

Televīzijas un kino producenta specializācijas studijas nodrošina kino un televīzijas audiovizuālo produktu ražošanas procesa vadības zināšanas un prasmes.

Televīzijas režisora specializācijā studiju fokuss ir uz dažādu žanru audiovizuālu darbu režiju elektroniskos medijos.Televīzijas operatora specializācijā tiek apgūtas teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbā ar videotehniku un aktuālākajām jaunajām video tehnoloģijām. Scenārista specializācija fokusējas uz scenāriju veidošanas apmācību televīzijas raidījumu, dokumentālo filmu un iestudējumu veidošanā.

НА РУССКОМ

Обучение специализации продюсера кино и телевидения обеспечивает знания и умения по руководству процессом производства аудиовизуальных продуктов кино и телевидения.
Фокус обучения специализации телевизионного режиссера концентрируется в электронных средствах режиссуры аудиовизуальных работ различных жанров. При специализации телевизионного оператора студенты получают теоретические знания и практические навыки работы с видеотехникой и с самыми актуальными видеотехнологиями. Специализация сценариста фокусируется на обучении создания сценариев телевизионных передач, документальных фильмов и постановок.

IN ENGLISH

The Television and Film Producer specialisation provides the knowledge and skills necessary to manage the production processes of cinema and television audiovisual products.
The study focus of the Television Director specialisation is directing audiovisual work of various genres for use in electronic media.
The Television Cameraman specialisation teaches theoretical knowledge and practical skills for working with video equipment and the latest video technologies.

The Script Writer specialisation focuses on writing scripts for television shows, documentaries and stage productions.

Karjeras iespējas

LATVISKI

Audiovizuālās mediju mākslas programmas absolventi ir plaša profila audiovizuālo mediju speciālisti, kas var strādāt kā radošie līderi televīzijās, kinostudijās, jaunajos medijos, internetportālos, reklāmā, animācijas studijās, video un kino pēcapstrādes studijās, un arī kā audiovizuālie konsultanti plaša spektra biznesiem un uzņēmumiem.

НА РУССКОМ

Выпускники программы искусства аудиовизуальных медиа являются специалистами аудиовизуальных медиа широкого профиля, которые могут работать как творческие лидеры на телевидении, киностудиях, новых СМИ, интернет-порталах, в рекламе, анимационных студиях, студиях обработки кино- и видеоматериалов, а также как аудиовизуальные консультанты для широкого спектра бизнеса и предприятий.

IN ENGLISH

Graduates of the Audiovisual Media Art programme are broad-profile audiovisual media specialists, who can work as creative leaders at TV channels, film studios, new media, internet portals, advertising, animation studios, video and film post-production studios, or as audiovisual consultants for a wide range of businesses and sectors.

Pieteikties tagad! Rudens semestris 2020/21
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2020. gada 15. sept.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

Pieteikties tagad! Rudens semestris 2020/21
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2020. gada 15. sept.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis