Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Maģistra grādsVadības psiholoģija un supervizija (LV, 2.5 gadi, 120 ECTS)

Studiju maksa €2 200 gadā
Pieteikuma maksa €200 vienreizējs maksājums
Papildus informācija

riseba.lv/..bas-psihologija-un-supervizija 

Pārskats

LATVISKI

Programma sagatavos augsti kvalificētus Latvijā un ārpus tās konkurētspējīgus supervizorus, kuriem pēc absolvēšanas būtu gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskās iemaņas un kompetences, lai konsultētu dažādu profesiju pārstāvjus, kā arī, atbilstoši kompetencei, veiksmīgi darboties gan privātā, gan publiskā sektora organizācijās un uzņēmumos, uzņemoties atbildību par savu darbu un sekmējot organizācijas un tās darbinieku izaugsmi.
Programmas absolventi iegūst: maģistra grāds vadībzinībās
Programmas absolventi iegūst profesionālo kvalifikāciju: supervizors/konsultants

Programmu iespējams apgūt: pilna laika klātiene (2 gadi), gan latviešu, gan krievu valodās.

IN ENGLISH

The programme will prepare highly qualified supervisors competitive both in Latvia and abroad, who will graduate with the theoretical knowledge, practical skills and competencies necessary to consult representatives of various professions, as well as, according to their competence, to successfully work in private and public organisations and companies, taking responsibility for their own work and promoting the development of the organisation and its employees.

Degree awarded to graduates: Master’s Degree in Management Science
Professional qualification earned by programme graduates: supervisor/consultant
The programme is available for: full-time studies (2 years) in Latvian or Russian.


НА РУССКОМ

Программа готовит высококвалифицированных, конкурентоспособных в Латвии и за ее пределами супервизоров, у которых по окончании будут как теоретические знания, так и практические навыки и компетенция, чтобы консультировать представителей различных профессий, а также, соответственно компетенции, успешно работать в организациях и на предприятиях как частного, так и публичного сектора, принимая ответственность за свою работу и способствуя росту организации и ее сотрудников.

Выпускники программы получают степень магистра по науке управления.

Выпускники программы получают профессиональную квалификацию супервизор / консультант.

Программу можно пройти на отделении полного времени выходного дня (2 года), как на латышском, так и на русском языке.

Programmas saturs

LATVISKI

Programmā konsultēšanas prasmes un kompetences studenti iegūst praktiskajās nodarbībās, kas ir dažādas prakses, konsultējot individuāli un grupās, līdz tam iegūstot teorētiskās zināšanas studiju kursos – koučings biznesā, konsultēšanas un supervīzijas teorijas, mūsdienu vadības psiholoģija, personāla un pārmaiņu vadība un organizāciju uzvedība. Studiju beigās studenti izstrādā un aizstāv maģistra darbu.

IN ENGLISH

Students will acquire consulting skills and competencies through practical lessons in the form of internships, providing both individual and group consultations, after having obtained theoretical knowledge in courses: Coaching in Business; Consulting and Supervision Theories; Modern Management Psychology; Personnel and Change Management; and Organisation Behaviour. At the end of their studies, students write and present a master’s thesis.

НА РУССКОМ

В рамках программы студенты для навыков консультирования и компетенции проходят практические занятия, требующие различных умений, консультируя индивидуально и в группах, получив перед этим теоретические знания из учебных курсов – коучинг в бизнесе, теории консультирования и супервизии, психология современного управления, управление персоналом и изменениями и поведение организаций. В конце обучения студенты разрабатывают и защищают магистерскую работу.

Karjeras iespējas

LATVISKI

Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas vadības psiholoģijā un vadībzinībās, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt kā supervizors jeb konsultants/koučs ar organizāciju vadītājiem un personālu.

IN ENGLISH

The study programme provides students with in-depth knowledge of management psychology and management science, ensures practical application of theoretical knowledge, and prepares educated and qualified specialists for work in public and private entities in Latvia. Graduates can work as supervisors or consultants/coaches for organisation managers or staff.

НА РУССКОМ

Учебная программа дает учащимся углубленные знания по психологии управления и науке управления, обеспечивает практическое применение теоретических выводов, подготавливает образованных и квалифицированных специалистов для государственных и частных предпринимательских структур в Латвии. В будущем выпускник может работать супервизором или консультантом / бизнес-тренером с руководителями и персоналом организаций.

Šobrīd nav iespējams pieteikties

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis

Šobrīd nav iespējams pieteikties

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Amerikas Savienotās Valstis