Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Bakalaura grādsBiznesa psiholoģija (LV)

Studiju maksa €1 920,00 gadā
Pieteikuma maksa €35,00 vienreizējs maksājums
Papildus informācija

riseba.lv/..programmas/biznesa-psihologija 

Pārskats

LATVISKI

RISEBA piedāvā vienīgo Latvijā akadēmisko bakalaura studiju programmu “Biznesa psiholoģija”. Mūsdienās bizness ietver ne tikai spēju izprast uzņēmējdarbības ekonomisko un tautsaimniecības pusi, bet arī vadībzinības un dažādus psiholoģiskos aspektus, galvenokārt, ietverot savstarpējās cilvēku attiecības. Tādēļ programma integrē gan ar ekonomiku, uzņēmējdarbību, gan ar psiholoģiju un vadībzinībām saistītās jomas. Programmas absolventi iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā.

Programmu iespējams apgūt dažādās formās un valodās: pilna laika klātiene (3 gadi), vakara studiju forma (3,5 gadi) un tālmācībā (3,5 gadi), gan latviešu, gan krievu.

НА РУССКОМ

RISEBA предлагает единственную в Латвии академическую учебную программу бакалавриата “Психология бизнеса”. Современный бизнес включает в себя не только понимание экономической и народнохозяйственной стороны предпринимательства, но и знания об управлении и различные психологические аспекты, главным образом, включая взаимоотношения между людьми. Таким образом, в программе такие области как экономика и предпринимательство интегрированы с психологией и знаниями об управлении.

Выпускники программы получают степень бакалавра социальных наук по управлению предпринимательством.

Программу можно пройти в различных формах и на разных языках: дневное отделение полного времени (3 года), вечерняя форма обучения (3,5 года) и дистанционное (заочное) обучение (3,5 года), как на латышском, так и на русском языках.

IN ENGLISH

RISEBA offers the only academic bachelor’s study programme of this kind in Latvia – Business Psychology. Nowadays, business is not only about understanding the economic and financial side, but also about understanding management science and various psychological aspects that primarily deal with interpersonal relationships. This is why the programme combines economics and entrepreneurship with psychology and management science.
Programme graduates will be awarded a Bachelor’s Degree of Social Science in Business Management.

The programme is available in various forms and languages: full time studies (3 years), evening studies (3.5 years) and distance learning (3.5 years) in Latvian or Russian.

Programmas saturs

LATVISKI

Šīs programmas absolvents uzzinās, kā izveidot un vadīt uzņēmumu, par stratēģisko biznesa plānošanu, biznesa konsultēšanu un mārketingu. Studiju programma ir īpaša ar to, ka studenti iegūst padziļinātas zināšanas par personības, kognitīvo, organizāciju un sociālo psiholoģiju, kas ir nepieciešamas, lai efektīvi risinātu dažādas uzņēmējdarbības un vadības situācijas, jo īpaši komunikāciju, konfliktu vadību, personāla motivāciju, apmācību un attīstību, mārketinga vadību un patērētāju uzvedību.

НА РУССКОМ

Выпускник этой программы узнает о том, как создать и руководить предприятием, о стратегическом планировании бизнеса, о консультировании бизнеса и маркетинге. Особенность учебной программы заключается также в том, что студенты получают углубленные знания по личностной, когнитивной, социальной психологии и психологии организаций, которые необходимы для того, чтобы эффективно разрешать различные ситуации предпринимательства и управления, в особенности – коммуникации, управление конфликтами, мотивация, обучение и развитие персонала, управление маркетингом и поведение потребителей.

IN ENGLISH

The graduates of this programme will learn how to create and manage a business, as well as about strategic business planning, business consulting, and marketing. This study programme is special because students will gain in-depth knowledge of personality, cognitive, organisational and social psychology, which is necessary to efficiently solve various business and management situations, especially those related to communication, conflicts, staff motivation, training and development, marketing management and consumer behaviour.

Karjeras iespējas

LATVISKI

Absolventi ir īpaši pieprasīti personāla vadībā apmācībā un attīstībā, mārketinga un pārdošanas pozīcijās. Viņi veido karjeru konsultāciju firmās, finanšu iestādēs, mārketinga pētījumu uzņēmumos, valsts pārvaldē, ar pakalpojumu sniegšanu saistītos uzņēmumus, ražošanas atbalstā un citur. Programmas absolventi var uzņemties daudzveidīgu lomas dažādās nozarēs.

НА РУССКОМ

Выпускники особенно востребованы в сфере обучения и развития персонала, в области маркетинга и продаж. Они делают карьеру в консультационных фирмах, финансовых учреждениях, предприятиях по изучению маркетинга, государственном управлении, предприятиях, связанных с оказанием услуг, поддержке производства и других местах. Выпускники программы могут исполнять многосторонние роли в различных отраслях.

IN ENGLISH

Graduates are in high demand in human resource management, training and development, and in marketing and sales positions. They build their careers in consulting firms, financial institutions, marketing research companies, public administration, service providers, manufacturing support, etc. Programme graduates can take on a variety of roles in various fields.

Pieteikties tagad! Rudens semestris 2019/20
Pieteikšanās beigsies
2019. gada 23. aug. 23:59
Europe/Riga time
Studijas sāksies
2019. gada 1. sept.

Uzņemšanu beigu termiņi attiecas uz sekojošajām valstīm / reģioniem: Latvija