Skip to content High contrast mode
Logo of RISEBA

Магистр поPublic Relations Management (EN, 1.5 years, 90 ECTS)

Плата за обучение 3 700 € за год
Плата за рассмотрение заявления 200 € один раз
Дополнительная информация

riseba.lv/..es/public-relations-management 

Обзор

LATVISKI

Profesionālā maģistra studiju programmas „Sabiedrisko attiecību vadība” mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus sabiedrisko attiecību struktūrvienību vadītājus.
Studiju kursos uzdotie praktiskie darbi būs saistīti ar reālo vidi, kas attīstīs studējošo analītiskās un problēmu risināšanas prasmes, prasmes stratēģiski plānot, noteikt prioritātes, mērķa publikas un tām adresētos vēstījumus. Studiju rezultātā studējošie spēs saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai.
Studiju laikā studējošiem būs jāveido reāli projekti, kas paaugstinās programmas absolventu priekšrocības darba tirgū.
Programmu iespējams apgūt pilna laika vakara nodaļā latviešu vai krievu valodā. Studiju ilgums 1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības).


НА РУССКОМ

Цель профессиональной учебной программы магистратуры „Управление общественными отношениями” – подготовка высококвалифицированных, компетентных и конкурентоспособных руководителей структурных подразделений по общественным отношениям.
Задаваемые в учебных курсах практические работы будут связаны с реальной средой, которая будет развивать аналитические навыки и навыки решения проблем учащихся, умение стратегического планирования, определения приоритетов, целевой аудитории и адресованных для нее посланий. В результате обучения учащиеся смогут рассматривать

IN ENGLISH

The objective of the professional master’s study programme Public Relations Management is to prepare highly qualified, competent and competitive managers of public relations divisions.

The practical tasks within the study courses will be related to the real environment, which will develop analytic and problem-solving skills, as well as the ability to plan strategically and define priorities, target audiences and messages addressed to them. As a result, students will be able to identify problems related to their profession and develop and implement communication programmes to solve them.
During their studies, students will work on real projects that will increase the graduates’ competitive advantage on the market.

The programme is available as full-time evening studies in Latvian or Russian. The study period is 1.5–2 years (depending on previous education).

Структура программы

LATVISKI

Programmā iekļautie studiju kursi sniegs padziļinātu izpratni sabiedrisko attiecību vadībā, kā arī vadītājam nepieciešamās zināšanas par personāla vadību, motivāciju, konfliktu risināšanu un biznesa stratēģisko plānošanu.

Programmas saturu veido kursi korporatīvā tēla veidošanā, korporatīvajā komunikācijā, mārketingā, pētniecības veikšanā, organizācijas vadībā, vadības psiholoģijā, mediju attiecību veidošanā, jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanā, sabiedrisko attiecību stratēģiju izstrādē, zīmola komunikācijā, u.c.

НА РУССКОМ

Включенные в программу учебные курсы дадут углубленное понимание управления общественными отношениями, а также необходимые руководителю знания об управлении персоналом, мотивации, разрешении конфликтов и стратегическом планировании бизнеса.

Содержание программы образуют курсы по созданию корпоративного образа, корпоративной коммуникации, маркетингу, осуществлению исследований, управлению организацией, психологии управления, формированию отношений со средствами массовой информации, применению новейших информационных и коммуникационных технологий, разработке стратегий общественных отношений, коммуникации торгового знака и др.

IN ENGLISH

The programme’s study courses will provide in-depth understanding of public relations management, as well as necessary knowledge for managers on human resource management, motivation, conflict-solving, and strategic business planning.

The programme consists of courses on building corporate image, corporate communication, marketing, performing research, organisation management, management psychology, and building media relationships, using the latest information and communication technologies, developing public relations strategies, brand communication, etc.

Карьерные возможности

LATVISKI

Programmas absolventi var strādāt par sabiedrisko attiecību vadītājiem, sabiedrisko attiecību struktūrvienību, sabiedrisko attiecību/integrētās komunikācijas departamentu vadītājiem jebkurā tautsaimniecības jomā.

Absolventi var veidot savu biznesu sabiedrisko attiecību jomā –izveidot sabiedrisko attiecību, pasākumu, komunikācijas vai mārketinga komunikācijas aģentūru. Var veidot biznesu citā jomā un izmantot iegūtās zināšanas uzņēmuma komunikatīvo mērķu sasniegšanā.

НА РУССКОМ

Выпускники программы смогут работать руководителями по общественным отношениям, руководителями структурных подразделений по связям с общественностью, руководителями департаментов общественных отношений/интегрированных коммуникаций, руководителями в любой области народного хозяйства.

Выпускники могут создать свой бизнес в сфере общественных отношений – открыть коммуникационное или PR-агентство, агентство маркетинговых коммуникаций или по организации мероприятий. Они могут организовать бизнес и в другой сфере и использовать полученные знания для достижения предприятием коммуникативных целей.

IN ENGLISH

Programme graduates can work as public relations managers, public relations division managers or public relations/integrated communication department managers in any sector of economy.

Graduates can build their own business in the field of public relations – create a public relations, event, communication or marketing communications agency. Additionally, graduates can build a business in another area and use the acquired knowledge to achieve the company’s communicative goals.

Подать заявление! Осенний семестр 2020/21
Срок подачи заявлений
15 авг. 2020 г. 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Начало обучения
1 сент. 2020 г.
Добавить в мой список пожеланий

Сроки подачи заявлений применяются к гражданам: Соединенные Штаты

Подать заявление! Осенний семестр 2020/21
Срок подачи заявлений
15 авг. 2020 г. 23:59:59
Europe/Riga time

The deadline applies to all foreign citizens without a permanent residence permit.

Начало обучения
1 сент. 2020 г.
Добавить в мой список пожеланий

Сроки подачи заявлений применяются к гражданам: Соединенные Штаты